Overclock.pl » Testy i recenzje » Radeon HD 6950 w ośmiu niereferencyjnych smakach...

Sapphire 1GB2012-01-25 12:40:00 |  Michał Lytek (Michael)

Ko­lej­na prze­te­sto­wa­na przez nas kar­ta to au­tor­ska kon­struk­cja pro­duk­cji Sap­phi­re. Wy­ko­rzy­stu­je ona nie tyl­ko in­ny układ chło­dze­nia, ale tak­że i zmie­nio­ną płyt­kę PCB. Przyjrzyjmy się więc jej nieco bliżej, zaczynając od początku.

Opakowanie i jego zawartość

Radeon HD 6950 w ośmiu niereferencyjnych smakach...

Pro­dukt otrzy­mu­je­my w śred­niej wiel­ko­ści, ciem­nym pu­dle. Na pierw­szym pla­nie wi­dać wo­jow­nicz­kę pro­sto z kra­iny gier, z bronią białą w ręku. Oprócz te­go znaj­dzie­my tutaj spo­ro in­for­ma­cji mar­ke­tin­go­wych m.​in. o do­łą­cze­niu przewodu HDMI, opro­gra­mo­wa­niu TriXX, czy też o obsłudze AMD HD3D i dźwięku przestrzennego 7.1.

Radeon HD 6950 w ośmiu niereferencyjnych smakach...

Zestaw dodatków jest bardzo obszerny. Wraz z kartą otrzymujemy:

 • 2x przejściówkę Molex -> PEG 6-pin,
 • przejściówkę mini-DP -> DP,
 • kabel HDMI o długości 1,8 m,
 • mostek CF,
 • instrukcję instalacji,
 • zaproszenie do Sapphire Select Club,
 • płytę ze sterownikami,
 • naklejkę Sapphire.

Trze­ba przy­znać, że ze­staw do­dat­ków jest co naj­mniej im­po­nu­ją­cy. Ba, moż­na od­nieść wra­że­nie, że ma się do czy­nie­nia z pro­duk­tem z naj­wyż­szej pół­ki. A na­le­ży pa­mię­tać, że czę­sto kar­ty za wię­cej niż 1500 zł ma­ją skrom­niej­szy ze­staw ak­ce­so­riów.

Budowa karty

Radeon HD 6950 w ośmiu niereferencyjnych smakach...

Kar­ta to ty­po­wa, dwu­slo­to­wa kon­struk­cja. Jej dłu­gość wy­no­si tyl­ko 24,5 cm, dzię­ki cze­mu nie po­win­no być żad­nych pro­ble­mów z mon­ta­żem w obu­do­wie.

Radeon HD 6950 w ośmiu niereferencyjnych smakach...

Radeon HD 6950 w ośmiu niereferencyjnych smakach...

Osłona chłodzenia nie tylko polepsza wrażenia wizualne, ale również ukierunkowuje strumień powietrza, tak by przemieszczał się on jedynie w kierunku poziomym.

Radeon HD 6950 w ośmiu niereferencyjnych smakach...

Na śledziu znajdziemy standardowy zestaw wyjść, mianowicie 2x DVI, HDMI oraz 2x mini-DP.

Radeon HD 6950 w ośmiu niereferencyjnych smakach...

Do poprawnej pracy karta wymaga podłączenia dwóch, sześciopinowych wiązek zasilania. Złącza znajdują się na krawędzi karty, skierowane ku górze.

Pod "maską"

Radeon HD 6950 w ośmiu niereferencyjnych smakach...

Po zdję­ciu chło­dze­nia uka­zu­je się nam, cha­rak­te­ry­stycz­ny dla kart Sap­phi­re, ciem­no­nie­bie­ski la­mi­nat. Je­go dłu­gość nie prze­kra­cza 24cm, a sze­ro­kość jest stan­dar­do­wa.

Radeon HD 6950 w ośmiu niereferencyjnych smakach...

Pośrodku laminatu standardowo znajduje się "serce" karty, czyli układ Cypress Pro. Tym razem producent zdecydował się na zastosowanie ośmiu kości pamięci firmy Elpida, o łącznej pojemności 1GB, co znalazło swoje odzwierciedlenie w możliwościach podkręcania.

Radeon HD 6950 w ośmiu niereferencyjnych smakach...

Na rewersie PCB wieje nuda... dwa złącza CF oraz pozostałość po przełącznikach BIOSów - producent zdecydował się na jego usunięcie, ale miejsce na laminacie zostało.

Radeon HD 6950 w ośmiu niereferencyjnych smakach...

Tranzystory sekcji zasilania chłodzona są niewielkim, anodyzowanym na czarno, aluminiowym radiatorem, przymocowanym do laminatu za pomocą połączenia gwintowanego. Ciepło przenoszone jest na niego za pomocą małych, szarych termopadów.

Radeon HD 6950 w ośmiu niereferencyjnych smakach...

Radeon HD 6950 w ośmiu niereferencyjnych smakach...

Sekcja zasilania tym razem została w części przeniesonia na drugą stronę GPU, w stronę śledzia i wyjść wideo. Została zbudowana w oparciu o konfigurację 4+2 (4 fazy dla rdzenia, 2 dla pamięci), a nad jej pracą czuwa kontroler firmy Chill, który umożliwia podniesienie napięcia w ograniczonym zakresie.

Radeon HD 6950 w ośmiu niereferencyjnych smakach...

Po drugiej stronie znajdziemy brakujące dwie fazy dla kości pamięci... a oprócz tego nic więcej. Ciekawostką jest fakt, że PCB jest prawie w pełni osadzone - najprawdopodobniej dlatego, że sekcja zasilania została na tyle zubożona, że HD6970 nie miałby odpowiednich warunków do pracy.

Układ chłodzenia

Radeon HD 6950 w ośmiu niereferencyjnych smakach...

Sap­phi­re zde­cy­do­wa­ło się na zmia­nę re­fe­ren­cyj­ne­go ukła­du chło­dze­nia, przez co ma­my do czy­nie­nia z au­tor­skim pro­jek­tem pro­du­cen­ta. Składa się on z radiatora połączonego ze stopą (podstawą) trzema, miedzianymi ciepłowodami oraz wentylatora - całość osłonięta jest plastikową obudową.

Radeon HD 6950 w ośmiu niereferencyjnych smakach...

Wentylator przykręcony jest do aluminiowej ramki, którą przytwierdzono do radiatora.

Radeon HD 6950 w ośmiu niereferencyjnych smakach...

Konstrukcja wentylatora o średnicy 90 mm jest charakterystyczna dla Sapphire. Można się z nią spotkać w wielu produktach tego producenta.

Radeon HD 6950 w ośmiu niereferencyjnych smakach...

Trzy miedziane ciepłowody o średnicy 8 mm nie stykają się bezpośrednio z rdzeniem - zatopione są w niezbyt dobrze wyszlifowanej, miedzianej stopie. Przenoszą one ciepło na aluminiowy radiator o niezbyt dużej powierzchnii oddawania ciepła.

Radeon HD 6950 w ośmiu niereferencyjnych smakach...

Taką samą konstrukcję układu chłodzenia producent zastosował w przypadku słabszego Radeona HD6870. O ile w tamtym wypadku zdał on egzamin całkiem dobrze, o tyle HD6950 jest układem znacznie bardziej prądożernym, co za tym idzie, wydzielającym więcej ciepła. Już za chwilę przekonamy się o tym, czy był to dobry ruch ze strony Sapphire.

Nawigacja

Pierwsza Następna  
  Następna Ostatnia
 • Chieftec
 • Intel Corporation
 • Seagate
 • XFX
 • Gigabyte
 • Cenowarka.pl
 • BenQ
 • Cooler Master
 • Zotac
 • Asus
 • Enermax
 • Aquatuning.pl