Overclock.pl » Testy i recenzje

Test 62 past termoprzewodzących - co warto kupić, a czego się wystrzegać?2014-11-24 09:30:00 |  Łukasz Sierant (sido107)

Test 62 past termoprzewodzących - co warto kupić, a czego się wystrzegać?

AKTUALIZACJA! Tem­pe­ra­tu­ra pro­ce­so­ra, chipsetu lub kar­ty gra­ficz­nej nie za­le­ży tyl­ko od za­sto­so­wa­ne­go chło­dze­nia, ale w du­żej mie­rze od za­apli­ko­wa­nej pa­sty ter­mo­prze­wo­dzą­cej, któ­ra wy­peł­nia mi­kro-szcze­li­ny w me­ta­lu, po­lep­sza­jąc trans­fer cie­pła mie­dzy pro­ce­so­rem a co­ole­rem. Na ryn­ku mamy ogrom­ny wy­bór past ter­mo­prze­wo­dzą­cych. Ale któ­ra jest naj­wy­daj­niej­sza, któ­ra naj­bar­dziej opła­cal­na czy ła­twa w apli­ka­cji i usu­wa­niu? W naszym teście dowiecie się m.in. jakie związki termiczne używają najlepsi polscy overclockerzy Xtreme Addict, ivanov oraz bartx podczas ekstremalnego podkręcania w ujemnych temperaturach.

 
Do tej pory przetestowaliśmy 62 pasty termoprzewodzące, a kolejne są w drodze do redakcji.
 
Za­pra­sza­my do zapoznania się z testem Termopadów, który jest rozwinięciem niniejszej publikacji.
 
Aktualizacja: 24.11.2014 przetestowaliśmy pasty AAB Cooling Thermal Grease 3 oraz Arctic Silver 5.

Nawigacja

 
  Pierwsza
 • Gigabyte
 • Asus
 • Zotac
 • Intel Corporation
 • Enermax
 • Aquatuning.pl
 • XFX
 • Chieftec
 • Cooler Master
 • Seagate
 • Cenowarka.pl
 • BenQ