Overclock.pl » Testy i recenzje » Test 62 past termoprzewodzących - co warto kupić, a czego się wystrzegać?

Kilka słów…2014-11-24 09:30:00 |  Łukasz Sierant (sido107)

Wy­mia­na pa­sty ter­mo­prze­wo­dzą­cej - ni­by pro­sta czyn­ność, jed­nak po od­krę­ce­niu bo­ku obu­do­wy za­czy­na­my mieć wąt­pli­wo­ści - czy to fak­tycz­nie jest ta­kie ła­twe? Na­su­wa się wte­dy py­ta­nie: od cze­go za­cząć i jak to zro­bić bez­piecz­nie? Po­sta­no­wi­li­śmy oszczę­dzić Wam nie­po­trzeb­nych ner­wów i przy­go­to­wa­li­śmy kil­ka prak­tycz­nych po­rad. Do­wie­cie się:

 • Jak zdemontować cooler.
 • Jak przygotować CPU i radiator do nałożenia nowej pasty.
 • Jakich preparatów używać do czyszczenia, a jakich unikać.
 • W jaki sposób nałożyć termo-pastę.

Na ko­niec do­wie­cie się, któ­ra pa­sta ter­mo­prze­wo­dzą­ca jest naj­wy­daj­niej­sza. Pu­bli­ka­cja z bie­giem cza­su bę­dzie ak­tu­ali­zo­wa­na o no­we ma­te­ria­ły ter­mo­prze­wo­dzą­ce, o czym bę­dzie­cie in­for­mo­wa­ni.

Nawigacja

Pierwsza Następna  
  Następna Ostatnia
 • Asus
 • Seagate
 • Intel Corporation
 • Enermax
 • Zotac
 • BenQ
 • Chieftec
 • Cooler Master
 • Gigabyte
 • Aquatuning.pl
 • XFX
 • Cenowarka.pl