Overclock.pl » Testy i recenzje » Radeon HD7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach

Testy wydajności2012-12-29 20:43:00 |  Michał Lytek (Michael)

Z racji, że od premiery układu minęło już sporo czasu i wszyscy zainteresowani znają już jego wydajność na tle konkurencji, zre­zy­gno­wa­li­śmy z do­głęb­nych i ob­szer­nych te­stów wy­daj­no­ści. Sku­pi­li­śmy się za to na spraw­dze­niu, czy wy­daj­ność po­szcze­gól­nych mo­de­li nie od­bie­ga od pra­wi­dło­wych war­to­ści.

3DMark 11

Na pierw­szy "ogień" po­szedł 3D­Mark 11. Test był uru­cha­mia­ny dwu­krot­nie, a wy­nik na wy­kre­sie to śred­nia z uzy­ska­nych punk­tów. Usta­wie­nia bench­mar­ka by­ły do­myśl­ne, do te­stów wy­bra­li­śmy tryb "Per­for­man­ce".

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Heaven Benchmark 3.0

Ko­lej­nym te­stem syn­te­tycz­nym był, cał­kiem świe­ży na ryn­ku pro­gra­mów te­stu­ją­cych wy­daj­ność kart gra­ficz­nych, bench­mark Uni­gi­ne He­aven. Tu­taj tak­że test prze­pro­wa­dza­ny był dwu­krot­nie, a wy­nik na wy­kre­sie jest śred­nią uzy­ska­nych re­zul­ta­tów. Do te­stów wy­bra­li­śmy usta­wie­nia wy­gła­dza­nia i fil­tro­wa­nia ani­zo­tro­po­we­go na po­zio­me x4 i x8, te­se­la­cję na po­zio­mie "nor­mal" oraz roz­dziel­czość 1680x1050 pik­se­li,a także tryb DX11.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Crysis 2 DX11

Oprócz te­stów stric­te syn­te­tycz­nych, spraw­dzi­li­śmy tak­że wy­daj­ność w grach. Pierw­szą z nich by­ła naj­now­sza od­sło­na dzie­ła fir­my Cry­tek. Do te­stów uży­li­śmy de­dy­ko­wa­ne­go na­rzę­dzia do te­sto­wa­nia wy­daj­no­ści, mia­no­wi­cie Ad­re­na­li­ne Cry­sis 2 Bench­mark To­ol.

Ma­pa na któ­rej prze­pro­wa­dza­ne by­ły te­sty to Downtown. Bench­mark, ko­rzy­stając z pro­ce­du­ry ti­me­de­mo, wy­ko­ny­wał test dwu­krot­nie i zwra­cał wy­nik uśred­nio­ny z dwóch prze­bie­gów. Dla nas naj­waż­niej­sza by­ła śred­nia licz­ba kla­tek na se­kun­dę.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

DiRT 3 DX11

Na­stęp­ną i za­ra­zem ostat­nią grą, ja­ką uży­li­śmy do te­stów, by­ła no­wa od­sło­na po­pu­lar­nej wy­ści­gów­ki stwo­rzo­nej przez stu­dio Co­de­ma­sters. Tym ra­zem rów­nież sko­rzy­sta­li­śmy z de­dy­ko­wa­ne­go na­rzę­dzia do te­sto­wa­nia wy­daj­no­ści - Ad­re­na­li­ne Ra­cing Bench­mark To­ol. Cha­rak­te­ry­zu­je je do­bre od­zwier­cie­dle­nie re­aliów wy­daj­no­ścio­wych pa­nu­ją­cych w grze, a tak­że du­ża po­wta­rzal­ność wy­ni­ków.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Wszystkie wy­ni­ki nie od­bie­ga­ją od ocze­ki­wa­nych i miesz­czą się w gra­ni­cy błę­du po­mia­ro­we­go.

Nawigacja

Pierwsza Następna  
  Następna Ostatnia
 • Seagate
 • Asus
 • Cenowarka.pl
 • XFX
 • Aquatuning.pl
 • BenQ
 • Intel Corporation
 • Zotac
 • Enermax
 • Cooler Master
 • Chieftec
 • Gigabyte