Overclock.pl » Testy i recenzje » Radeon HD7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach

ASUS DirectCU II V22012-12-29 20:43:00 |  Michał Lytek (Michael)

Pierw­szym z te­sto­wa­nym przez nas model to przed­sta­wi­ciel ASU­Sa, z au­tor­skim chło­dze­niem Di­rect­CU II w dru­giej od­sło­nie. Uprze­dza­jąc fak­ty – pro­du­cent nie po­prze­stał tyl­ko na zmia­nie fa­brycz­ne­go ukła­du chło­dze­nia, lecz po­ku­sił się o wie­le zmian w pro­jek­cie PCB.

Opakowanie i akcesoria

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Po­dob­nie jak w po­przed­niej serii Radeonów, pro­dukt otrzy­mu­je­my w spo­rym opa­ko­wa­niu, którego front zdo­mi­no­wał wi­ze­ru­nek jeźdź­ca za­sia­da­ją­ce­go na ko­niu. Nie obyło się jed­nak bez in­for­ma­cji o za­sto­so­wa­niu sys­te­mu chło­dze­nia Di­rect­CU II (rze­ko­mo do 20% niż­sze tem­pe­ra­tu­ry) oraz zgodności z PCIe 3.0 czy 2GB pamięci GDDR5. Z dru­giej stro­ny pu­deł­ka znaj­dzie­my garść in­for­ma­cji o ukła­dzie chło­dze­nia, oprogramowaniu GPU Tweak oraz kon­fi­gu­ra­cji wyjść wi­deo.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Pro­du­cent oprócz do­da­nia do ze­sta­wu most­ka CF i przej­ściów­ki za­si­la­nia po­sze­rzył pa­le­tę do­dat­ków o przej­ściów­kę wi­deo, mia­no­wi­cie DVI -> D-Sub. Po­nad­to znaj­dzie­my jesz­cze pły­tę ze ste­row­ni­ka­mi i elek­tro­nicz­ną, wie­lo­ję­zyczną in­struk­cją oraz jej tra­dy­cyj­ną, pa­pie­ro­wą wer­sję.

Budowa karty

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Karta jest konstrukcją dwuslotową o długości 27 centymetrów. Wyposażono ją w potężne chłodzenie z dwoma wentylatorami, które zapewnia skuteczne i szybkie odprowadzanie ciepła. Wystające trzy rurki cieplne zwiększają wysokość karty o ok. 2 cm.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Karta została również fabrycznie podkręcona przez producenta - taktowania wynoszą 1100 MHz dla rdzenia i 1250 MHz dla pamięci.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Na śledziu znajdziemy pełnowymiarowe wyjście Display-Port, HDMI oraz dwa DVI (jednocześnie mogą pracować 2 DVI lub DVI i HDMI).

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

W prawym górnym rogu karty zlokalizowane zostały dwa gniazda zasilania PEG 6-pin. Jednak ze względu na wystającą osłonę układu chłodzenia oraz rurki cieplne, odpinanie wtyczek jest nieco problematyczne i wymaga zręcznych palców lub odpowiednich narzędzi.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

"Pod maską"

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Pośrodku 24-centymetrowej, czarnej płytki PCB umieszczono "serce" karty - układ Pitcairn XT. Obok niego zamontowanych jest osiem kości pamięci produkcji Hynix o oznaczeniu H5GQ2H24MFR T2C.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Patrząc od spodu PCB, w prawym górnym rogu zlokalizowano pojedyncze złącze CrossFire, które umożliwia połączenie karty z innym Radeonem 7870.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Sek­cja za­si­la­nia zo­sta­ła skon­stru­owa­na w kon­fi­gu­ra­cji 6+2, gdzie 6 fa­z od­po­wia­da­ za za­si­la­nie ukła­du gra­ficz­nego...

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

...a po­zo­sta­łe dwie za­si­lają kości pa­mię­ci. Za­sto­so­wa­ne ele­men­ty elek­tro­nicz­ne są do­brej ja­ko­ści, wy­ko­na­ne w spe­cjal­nej tech­no­lo­gii ASU­Sa, któ­ra wy­ko­rzy­stu­je ma­gne­tycz­ny, od­por­ny na cie­pło i an­ty­ko­ro­zyj­ny stop me­ta­lu. Wg za­pew­nień pro­du­cen­ta ob­ni­ża to tem­pe­ra­tu­rę pra­cy ce­wek o 35°C oraz po­nad dwu­krot­nie prze­dłu­ża ży­wot­ność kon­den­sa­to­rów.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Producent wyposażył konstrukcję w listwę usztywniającą, która zapobiega wyginaniu się karty pod wpływem ciężaru rozbudowanego układu chłodzenia.

Układ chłodzenia

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Układ chłodzenia to autorska konstrukcja. Wykorzystuje ona trzy grube, niklowane rurki cieplne służące do transportu ciepła na dużą liczbę aluminiowych finów.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

 

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Ciepło z rdzenia przenoszone jest bezpośrednio na stykające się z nim rurki cieplne, co zapewnia jego szybki transport. Niestety, producent zapewnił połowiczne chłodzenie pamięci, bowiem termopad jest tylko jeden i styka się tylko z czterema kośćmi.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Aluminiowe finy owiewane są przez dwa duże wentylatory, które są zbudowane z 11-tu, półprzezroczystych, plastikowych łopatek.

Nawigacja

Pierwsza Następna  
  Następna Ostatnia
 • Cenowarka.pl
 • Gigabyte
 • Cooler Master
 • Intel Corporation
 • XFX
 • Seagate
 • Aquatuning.pl
 • Zotac
 • Asus
 • Enermax
 • Chieftec
 • BenQ