Overclock.pl » Testy i recenzje » Radeon HD7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach

Radeon HD7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach2012-12-29 20:43:00 |  Michał Lytek (Michael)

506.jpg Premiera Radeona HD7870 miała miejsce 5 marca 2012 roku. Od tego momentu minęło już sporo czasu i układ ten na dobre zadomowił się na polskim rynku, a prawie wszyscy producenci zdążyli już wprowadzić do sprzedaży swoje wersje tej karty.

W ofertach sklepów pojawiło się wiele niereferencyjnych modeli, które wykorzystują autorskie układy chłodzenia, a często także i płytki PCB własnego projektu. Jak takie zmiany wpłynęły na głośność, podatność na podkręcanie oraz na zużycie energii? Tego możecie się dowiedzieć z niniejszego testu.

Zapraszamy do lektury!

Kilka słów o układzie graficznym

Ser­cem Ra­de­ona HD 7870 jest układ gra­ficz­ny o na­zwie ko­do­wej Pitcairn XT. Skła­da się on aż z 2,8 mld tran­zy­sto­rów, zaj­mu­jąc po­wierzch­nię 212 mm2. Wy­ko­na­no go w 28nm pro­ce­sie pro­duk­cji, a je­go ze­gar ty­ka 1000 mi­lio­nów ra­zy na se­kun­dę. Stan­dar­do­wo łą­czo­ny jest za po­mo­cą 256-bi­to­wej szy­ny do 2GB pa­mię­ci GDDR5 o tak­to­wa­niu 1200 MHz, co daje przepustowość na poziomie 153,6 GB/s.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Jak na układ z rodziny HD7000 przystało, wykorzystuje on nową architekturę o nazwie GCN (Graphics Core Next). Została ona stworzona z myślą o obliczeniach niezwiązanych z renderowaniem grafiki i właśnie głównie w tym aspekcie zostały poczynione optymalizacje względem starzej architektury VLIW4. Nie znaczy to jednak, że zupełnie zapomniano o graczach - nic bardziej mylnego. Inżynierowie AMD opracowali teselator 9-tej generacji, który względem poprzedniej serii HD6900 oferuje znaczący wzrost wydajności:

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Oprócz tego układy oparte na GCN potrafią operować nowymi algorytmami powiązanymi z MLAA (Morphological Anti-Aliasing) i SSAA (Sparse Grid Supersample Anti-Aliasing), które są odpowiedzialne za wygładzanie krawędzi w grach. Mamy także obsługę PRT (Partially Resident Textures), która polega na lepszym zarządzaniu teksturami umieszczanymi w pamięci operacyjnej. Wykorzystanie PRT pozwoli na mniejsze zapotrzebowanie pojemności pamięci i stosowanie tekstur o większej rozdzielczości, jednak z tej nowości w głównej mierze mogą skorzystać programiści.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Mamy także wiele innych technologii, jak PCIe 3.0 czy wsparcie dla wyświetlaczy UHD, jednak najważniejszą z nich jest ZeroCore Power - funkcjonalność ta pozwala na obniżenie zużycia energii w spoczynku do mniej niż 5 W! Oczywiście warunkiem jest tzw. stan głębokiego uśpienia, czyli moment, kiedy wyświetlacz przechodzi w stan czuwania.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Sam układ Pitcairn XT składa się z 20 bloków Compute Units, co daje łączną liczbę 1280 procesorów strumieniowych. Oprócz tego mamy 32 jednostki ROP oraz 80 TMU, co w połączeniu z dużą przepustowością podsystemu pamięci owocuje wysoką ogólną wydajnością układu. Zużycie energii podczas obciążanie szacowane jest na ok. 175 W, w związku z tym karty wyposażane są w dwa gniazda PEG 6-pin.

Bohaterowie testu

Przedmiotem testu jest siedem niereferencyjncych modeli Radeona HD7870 pięciu producentów. Są one bardzo zróżnicowane względem siebie - każda ma do zaoferowania coś innego, począwszy od chłodzenia (głośność i temperatury), przez gabaryty i podatność na podkręcanie, a skończywszy na cenie. Różnice pomiędzy modelami prezentuje poniższa tabelka:

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...
*model ten został wycofany ze sprzedaży i zastąpiony standardowo taktowanym -
- ok. 4% mniejsza fabryczna wydajność

A oto prezentacja naszych bohaterów - dokładny opis każdego z nich znajduje się na następnych podstronach.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...
ASUS DirectCU IIGigabyte OC Edition
Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...
Sapphire FlexSapphire OC Edition
Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...
XFX Core EditonXFX Double Dispation
Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...
Vertex3D X-Edition

ASUS DirectCU II V2

Pierw­szym z te­sto­wa­nym przez nas model to przed­sta­wi­ciel ASU­Sa, z au­tor­skim chło­dze­niem Di­rect­CU II w dru­giej od­sło­nie. Uprze­dza­jąc fak­ty – pro­du­cent nie po­prze­stał tyl­ko na zmia­nie fa­brycz­ne­go ukła­du chło­dze­nia, lecz po­ku­sił się o wie­le zmian w pro­jek­cie PCB.

Opakowanie i akcesoria

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Po­dob­nie jak w po­przed­niej serii Radeonów, pro­dukt otrzy­mu­je­my w spo­rym opa­ko­wa­niu, którego front zdo­mi­no­wał wi­ze­ru­nek jeźdź­ca za­sia­da­ją­ce­go na ko­niu. Nie obyło się jed­nak bez in­for­ma­cji o za­sto­so­wa­niu sys­te­mu chło­dze­nia Di­rect­CU II (rze­ko­mo do 20% niż­sze tem­pe­ra­tu­ry) oraz zgodności z PCIe 3.0 czy 2GB pamięci GDDR5. Z dru­giej stro­ny pu­deł­ka znaj­dzie­my garść in­for­ma­cji o ukła­dzie chło­dze­nia, oprogramowaniu GPU Tweak oraz kon­fi­gu­ra­cji wyjść wi­deo.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Pro­du­cent oprócz do­da­nia do ze­sta­wu most­ka CF i przej­ściów­ki za­si­la­nia po­sze­rzył pa­le­tę do­dat­ków o przej­ściów­kę wi­deo, mia­no­wi­cie DVI -> D-Sub. Po­nad­to znaj­dzie­my jesz­cze pły­tę ze ste­row­ni­ka­mi i elek­tro­nicz­ną, wie­lo­ję­zyczną in­struk­cją oraz jej tra­dy­cyj­ną, pa­pie­ro­wą wer­sję.

Budowa karty

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Karta jest konstrukcją dwuslotową o długości 27 centymetrów. Wyposażono ją w potężne chłodzenie z dwoma wentylatorami, które zapewnia skuteczne i szybkie odprowadzanie ciepła. Wystające trzy rurki cieplne zwiększają wysokość karty o ok. 2 cm.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Karta została również fabrycznie podkręcona przez producenta - taktowania wynoszą 1100 MHz dla rdzenia i 1250 MHz dla pamięci.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Na śledziu znajdziemy pełnowymiarowe wyjście Display-Port, HDMI oraz dwa DVI (jednocześnie mogą pracować 2 DVI lub DVI i HDMI).

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

W prawym górnym rogu karty zlokalizowane zostały dwa gniazda zasilania PEG 6-pin. Jednak ze względu na wystającą osłonę układu chłodzenia oraz rurki cieplne, odpinanie wtyczek jest nieco problematyczne i wymaga zręcznych palców lub odpowiednich narzędzi.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

"Pod maską"

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Pośrodku 24-centymetrowej, czarnej płytki PCB umieszczono "serce" karty - układ Pitcairn XT. Obok niego zamontowanych jest osiem kości pamięci produkcji Hynix o oznaczeniu H5GQ2H24MFR T2C.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Patrząc od spodu PCB, w prawym górnym rogu zlokalizowano pojedyncze złącze CrossFire, które umożliwia połączenie karty z innym Radeonem 7870.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Sek­cja za­si­la­nia zo­sta­ła skon­stru­owa­na w kon­fi­gu­ra­cji 6+2, gdzie 6 fa­z od­po­wia­da­ za za­si­la­nie ukła­du gra­ficz­nego...

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

...a po­zo­sta­łe dwie za­si­lają kości pa­mię­ci. Za­sto­so­wa­ne ele­men­ty elek­tro­nicz­ne są do­brej ja­ko­ści, wy­ko­na­ne w spe­cjal­nej tech­no­lo­gii ASU­Sa, któ­ra wy­ko­rzy­stu­je ma­gne­tycz­ny, od­por­ny na cie­pło i an­ty­ko­ro­zyj­ny stop me­ta­lu. Wg za­pew­nień pro­du­cen­ta ob­ni­ża to tem­pe­ra­tu­rę pra­cy ce­wek o 35°C oraz po­nad dwu­krot­nie prze­dłu­ża ży­wot­ność kon­den­sa­to­rów.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Producent wyposażył konstrukcję w listwę usztywniającą, która zapobiega wyginaniu się karty pod wpływem ciężaru rozbudowanego układu chłodzenia.

Układ chłodzenia

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Układ chłodzenia to autorska konstrukcja. Wykorzystuje ona trzy grube, niklowane rurki cieplne służące do transportu ciepła na dużą liczbę aluminiowych finów.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

 

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Ciepło z rdzenia przenoszone jest bezpośrednio na stykające się z nim rurki cieplne, co zapewnia jego szybki transport. Niestety, producent zapewnił połowiczne chłodzenie pamięci, bowiem termopad jest tylko jeden i styka się tylko z czterema kośćmi.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Aluminiowe finy owiewane są przez dwa duże wentylatory, które są zbudowane z 11-tu, półprzezroczystych, plastikowych łopatek.

Gigabyte OC Edition

Druga z kolei testowana przez nas konstrukcja to autorski model Gigabyte'a, wykorzystujący znane chłodzenie WindForce 3X.

Opakowanie i akcesoria

Produkt dotarł do nas w opakowaniu zastępczym, w którym znajdowała się sama karta, bez akcesoriów. Z tego powodu nie możemy zaprezentować żadnych zdjęć, więc osoby zainteresowane powinny zasięgnąć informacji na stronie producenta.

Budowa karty

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Karta jest konstrukcją dwuslotową, mierzącą 26,5 cm długości. Została wyposażona w sporych rozmiarów chłodzenie wykorzystujące trzy wentylatory służące do schładzania potężnego radiatora.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Karta jest fabrycznie przetaktowana - jej rdzeń został przyspieszony i "tyka" z częstotliwością 1100 MHz (pamięci bez zmian).

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Na śledziu oddano do dyspozycji dwa złącza mini-DP, HDMI oraz DVI. Drugą część śledzia stanowi kratka wentylacyjna, przez którą nagrzane powietrze opuszcza obudowę komputera.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

W prawym górnym rogu karty ulokowano dwa złącza PEG 6-pin do zasilania karty, które jest niezbędne do jej prawidłowej pracy.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

"Pod maską"

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Po odkręceniu śrub mocujących układ chłodzenia, naszym oczom ukazuje się ciemnoniebieski laminat o długości 24 centymetrów. Pośrodku znajduje się układ Pitcairn XT w otoczeniu ośmiu kości pamięci produkcji Hynix o oznaczeniu H5GQ2H24MFR T2C.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

W prawym górnym rogu rewersu PCB zlokalizowano pojedyncze złącze CrossFire do łączenia kart w "tandem".

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Sekcja zasilana została wykonana w schemacie 5+2, gdzie 5 faz przypada na rdzeń, a pozostałe dwie na kości pamięci. Jej praca sterowana jest przez kontroler firmy Chill, który umożliwia (przydatną przy podkręcaniu) programową zmianę napięcia zasilającego rdzeń.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Gigabyte podobnie jak ASUS, wyposażył swoją konstrukcję w listwę usztywniającą, która zapobiega wyginaniu się karty pod wpływem ciężaru rozbudowanego układu chłodzenia.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Układ chłodzenia

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Układ chłodzenia składa się z 3-częściowego radiatora, połączonego dwoma miedzianym rurkami cieplnymi. Ciepło z rdzenia przenoszone jest bezpośrednio do nich, a następnie transportowane na aluminiowe finy o bardzo dużej łącznej powierzchni oddawania ciepła.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...
Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Całość owiewana jest powietrzem z trzech dużych wentylatorów, składających się z 11-stu półprzezroczystych, plastikowych łopatek. Sterowane są one napięciowo za pomocą dwużyłowego kabla, dlatego też niemożliwe jest odczytanie ich dokładnej prędkości obrotowej (jedynie % ustawiane przez układ sterujący).

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Sapphire Flex

Kolejny z testowanych produktów to konstrukcja firmy Sapphire, która wyróżnia się możliwością bezproblemowego podpięcia trzech monitorów HDMI/DVI, bez użycia drogich przejściówek z Display-Port.

Opakowanie i akcesoria

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Pro­dukt otrzy­mu­je­my w śred­niej wiel­ko­ści ciem­nym pu­dle. Na pierw­szym pla­nie wi­dać żołnierkę z ka­ra­bi­nem na ramieniu. Oprócz te­go znaj­dzie­my tu­taj wiele in­for­ma­cji mar­ke­tin­go­wych, m.​in. o do­łą­cze­niu przewodu HDMI, czy też o kon­fi­gu­ra­cji wy­świe­tla­czy w try­bie Ey­efi­ni­ty.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Do zestawu producent dołącza szeroką gamę akcesoriów, na które składają się:

 • 2x przejściówka Molex -> PEG 6-pin,
 • mostek CrossFire,
 • przejściówka DVI -> D-Sub,
 • przejściówka HDMI -> DVI,
 • kabel HDMI 1,8 m,
 • płyta ze sterownikami,
 • instrukcja oraz ulotka.

Budowa karty

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Karta ma 25,5 cm długości i w obudowie zajmuje dwa sloty, za sprawą rozbudowanego układu chłodzenia z dwoma wentylatorami.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Producent zdecydował się lekko podkręcić kartę - taktowania rdzenia i pamięci wzrosły o 50 MHz w stosunku do specyfikacji AMD i wynoszą 1050 MHz oraz 1250 MHz.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Na śledziu znajdziemy pełnowymiarowe złącze Display-Port, HDMI oraz dwa DVI - tutaj jednak można korzystać ze wszystkich złączy naraz.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

W prawym górnym rogu karty znajdziemy dwa złącza zasilania PEG 6-pin. Ze względu na nieco wystającą obudowę układu chłodzenia, odłączenie wtyczek może być nieco problematyczne i wymaga zwinnych palców.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

"Pod maską"

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Po odkręceniu czterech śrub mocujących chłodzenie, naszym oczom ukazuje się ciemnoniebieski laminat o długości 25 centymetrów. Na środku znajdziemy układ Pitcairn XT w otoczeniu ośmiu kości pamieci produkcji firmy Elipda, o oznaczeniu W2032BBBG.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

W prawym górnym rogu rewersu PCB znajduje się złącze CrossFire do łączenia Radeonów w pary.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Sekcja zasilania została zbudowana w schemacie 6+2, gdzie dwie fazy przypadają na kości pamięci...

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

...a pozostałe sześć dla rdzenia graficznego. Wszystkie zastosowane elementy cechuje wysoka jakość, co powinno pozytywnie wpłynąć na możliwości podkręcania.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Awers laminatu został przykryty przez stalową płytkę, na której znajdują się pady termiczne, transportujące ciepło z kości pamięci i tranzystorów z sekcji zasilania.

Układ chłodzenia

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Układ chłodzenia składa się z czterech miedzianych rurek cieplnych, transportujących ciepło na blok kilkudziesięciu aluminiowych finów. Niestety, powierzchnia styku z rdzeniem jest bardzo chropowata, co powoduje słabszy transfer ciepła z rdzenia na chłodzenie.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Radiator owiewany jest za pomocą dwóch czarnych, plastikowych wentylatorów o średnicy 80 mm, sterowanych sygnałem PWM.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Sapphire OC Edition

Drugi z testowanych przez nas produktów Sapphire to konstrukcja zbliżona do swojego brata, jednak wykorzystująca inne PCB.

Opakowanie i akcesoria

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Podobnie jak w przypadku poprzedniego modelu, pro­dukt otrzy­mu­je­my w śred­niej wiel­ko­ści, ciem­nym pu­dle. Na pierw­szym pla­nie wi­dać żołnierkę z ka­ra­bi­nem na ramieniu. Oprócz te­go znaj­dzie­my tu­taj wiele in­for­ma­cji mar­ke­tin­go­wych, m.​in. o do­łą­cze­niu ka­bla HDMI, czy też o fabrycznym podkręceniu.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Zestaw akcesoriów jest nieco bogatszy, bowiem składa się na niego:

 • 2x przejściówka Molex -> PEG 6-pin,
 • mostek CrossFire,
 • przejściówka DVI -> D-Sub,
 • przejściówka HDMI -> DVI,
 • kabel HDMI 1,8 m,
 • przejściówka mini-DP -> Display-Port,
 • płyta ze sterownikami,
 • instrukcja oraz ulotka.

Budowa karty

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Karta jest konstrukcją dwuslotową, wyposażoną w sporych rozmiarów, 2-wentylatorowy układ chłodzenia.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Producent fabrycznie podniósł taktowania rdzenia i pamięci o 50 MHz - wynoszą one teraz odpowiednio 1050 MHz i 1250 MHz.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Na śledziu znajdziemy standardowy zestaw wyjść - dwa mini-DP, HDMI oraz DVI.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

W prawym górnym rogu znajdują się dwa, sześciopinowe złącza zasilania.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

"Pod maską"

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Po odkręceniu śrub mocujących chłodzenie, uzyskujemy dostęp do 24-centymetrowego, ciemnoniebieskiego laminatu. Pośrodku znajduje się "serce" karty, czyli układ Pitcairn XT, w otoczeniu 8 kości pamięci produkcji Hynix, o oznaczeniu H5GQ2H24MFR T2C.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

W prawym górnym rogu, patrząc od strony rewersu PCB, mamy złącze CrossFire, służące do łączenia dwóch Radeonów w celu przyspieszenie renderingu grafiki.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Sekcja zasilana została zbudowana w schemacie 5+2, gdzie 5 faz przypada na rdzeń graficzny. Pieczę nad jej poprawną pracą sprawuje kontroler firmy Chill.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Z wierzchu laminat przykryty jest metalową konstrukcją, na której znajdują się termopady. Odbierają one ciepło z kości pamięci oraz tranzystorów sekcji zasilania.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Układ chłodzenia

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Układ chłodzenia to autorska konstrukcja Sapphire, składająca się z dużego radiatora o sporej liczbie aluminiowych finów oraz czterech miedzianych rurek cieplnych - dwie o średnicy 8 mm oraz kolejna para - 6 mm.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Radiator owiewany jest strumieniem powietrza generowanym przez dwa czarne, plastikowe wentylatory. Ich średnica wynosi 80 mm, a sterowane są sygnałem PWM.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Vertex3D X-Edition

Produkt firmy Vertex to fabrycznie podkręcona konstrukcja o znacznie mniejszych gabarytach w porównaniu do konkurencji.

Opakowanie i akcesoria

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Produkt otrzymujemy w małym, białym opakowaniu, z wizerunkiem wojowniczki na froncie. Nie zabrakło również informacji o konfiguracji Eyefinity czy dedykacji dla "prawdziwych graczy". Wyposażenie zestawu jest stosunkowo ubogie - jedynie przejściówki DVI -> D-Sub oraz mini-DP -> DisplayPort, a także instrukcja obsługi i instalacji.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Budowa karty

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Karta zajmuje w obudowie dwa sloty, jednak ma zaledwie 21 centymetrów długości, dzięki czemu powinna zmieścić się nawet w najmniejszych obudowach. Ze względu na wystające rurki cieplne, karta jest o 1,5 cm wyższa.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Producent zdecydował się na przyspieszenie zegara rdzenia do 1100 MHz, a pamięci o 25 MHz w stosunku do specyfikacji AMD.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Na śledziu znajdziemy bogaty zestaw wyjść wideo - 2x mini-DP, HDMI oraz 2x DVI (jednocześnie tylko HDMI i DVI lub 2x DVI).

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

W prawym górnym rogu umieszczone zostało pojedyncze gniazdo zasilania PEG 6-pin, skierowane w prawo.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

"Pod maską"

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Płytka PCB koloru czarnego mierzy zaledwie 21 centymetrów. Na środku umiejscowiony został układ Pitcairn XT w otoczeniu ośmiu kości pamięci firmy Elpida o oznaczeniu W2032BBBG. W prawym górnym rogu (od strony rewersu PCB) umieszczono pojedyncze złącze CrossFire.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Sekcja zasilania została zbudowana w schemacie 5+2, gdzie dwie fazy przypadają na kości pamięci...

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

...a pozostałe pięć na układ graficzny. Mimo miejsca na laminacie, producent nie zdecydował się na zamontowanie elementów elektroniczych szóstej fazy dla GPU.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Wnioskując po dwóch gniazdach na wtyczki wentylatorów można przypuszczać, że PCB tego samego projektu wykorzystywane jest przy produkcji innych modeli Radeona HD7870 tego producenta.

Układ chłodzenia

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Układ chłodzenia składa się z małego radiatora o dość gęstym ożebrowaniu oraz dwóch miedzianych rurek cieplnych (efektywnie czterech), które transportują ciepło z rdzenia bezpośrednio się z nimi stykającym na sporą liczbę aluminiowych finów.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Radiator jest owiewany powietrzem przedmuchiwanym przez duży, czarny wentylator o średnicy ok. 92 mm. Jest on przymocowany do plastikowej pokrywy i sterowany sygnałem PWM.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

XFX Core Editon

Pierwsza z konstrukcji XFX wygląda dosyć niepozornie za sprawą tylko jednego wentylatora, jednak w dalszych testach pokazała "pazur".

Opakowanie i akcesoria

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Produkt otrzymujemy w bardzo małym opakowaniu z różnorodnymi informacjami marketingowymi. Oprócz zawieszki na drzwi oraz stosu ulotek i instrukcji, producent dołącza jedynie mostek CF oraz płytę ze sterownikami.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Budowa karty

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Karta jest konstrukcją dwuslotową, mierzącą 25 centymetów długości. Wyposażono ją w jedno-wentylatorowy układ chłodzenia, szczelnie zabudowany aluminiową osłoną.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Taktowania pozostały bez zmian - wynoszą tak jak głosi specyfikacja AMD - mianowicie 1000 MHz dla GPU i 1200 MHz dla pamięci.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Zestaw wyjść wideo jest dosyć bogaty - 2x mini-DP, HDMI oraz 2x DVI (jednocześnie można używać tylko 2x DVI lub DVI i HDMI).

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

W prawym górnym rogu ulokowano dwa złącza zasilające PEG 6-pin, skierowane ku górze, co zapobiega problemom z prowadzeniem kabli w mniejszych obudowach.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

"Pod maską"

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Po odkręceniu sporej liczby śrub mocujących układ chłodzenia, naszym oczom ukazuje się czarne PCB o długości 24 centymetrów. Pośrodku zamontowano układ Picairn XT w otoczeniu ośmiu kości pamięci produkcji Hynix, o oznaczeniu H5GQ2H24MFR T2C.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

W prawym górnym rogu awersu PCB umiejscowiono złącze CrossFire do łączenia Radeonów w pary.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Sekcja zasilana została wykonana w schemacie 5+2, gdzie 5 faz przypada dla rdzenia...

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

...a pozostałe dwie dla pamięci. Na zdjęciu powyżej widać również puste miejsca na laminiacie, gdzie brakuje niektórych elementów elektronicznych.

Układ chłodzenia

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Układ chłodzenia to autorska konstrukcja producenta, która składa się z :

 • głównej części (dwa radiatory i 4 rurki cieplne zatopione w miedzianej stopie), 
 • metalowej konstrukcji z termopadami, odbierającej ciepło z kości pamięci i usztywniającej laminat. 
 • dużego wentylatora. 

Całość osłonięta jest aluminiową pokrywą.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Ciepło z rdzenia jest odbierane przez miedzianą stopę chłodzenia i przenoszone do rurek cieplnych, które transportują je na aluminiowe finy skupione w dwóch blokach, po obu stronach wentylatora.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Wentylator, wykonany z czarnego plastiku, jest sterowany za pomocą sygnału PWM.

XFX Double Dispation

Druga z kart XFX, a zarazem ostatnia przez nas testowana, to konstrukcja wykorzystująca dwu-wentylatorowe chłodzenie charakteryzujące się przyzwoitą kulturą pracy.

Opakowanie i akcesoria

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Podobnie jak w przypadku pierwszego modelu, produkt otrzymujemy w bardzo małym opakowaniu z różnorakimi informacjami marketingowymi. Zestaw dodatków jest bardzo skromny  - oprócz zawieszki na drzwi oraz stosu ulotek oraz instrukcji, producent dołącza jedynie mostek CF i płytę ze sterownikami.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Budowa karty

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Karta jest konstrukcją dwuslotową, mierzącą 25 centymetrów długości. Wyposażono ją w rozbudowany system chłodzenia, szczelnie zabudowany aluminiową osłoną. Wykorzystuje on dwa wentylatory do schładzania sporego radiatora.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Producent pozostawił taktowania bez zmian - wynoszą tyle, ile przewiduje specyfikacja AMD, mianowicie 1000 MHz dla GPU i 1200 MHz dla pamięci.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Na śledziu znajdziemy standardowy zestaw wyjść - 2x mini-DP, HDMI oraz 2x DVI (górne DVI to jedynie przejściówka z HDMI - nie działa po podłączeniu np. telewizora).

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

W prawym górnym rogu znajdziemy dwa szcześciopinowe złącza zasilania - podpięcie wtyczek jest wymagane do prawidłowej pracy karty.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

"Pod maską"

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Po odkręceniu kilkunastu śrub mocujących układ chłodzenia uzyskujemy dostęp do czarnego, 25-centymetrowego laminatu. Pośrodku zamontowano układ Pitcairn XT w otoczeniu ośmiu kostek pamięci Hynix, z onaczeniem H5GQ2H24MFR T2C.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

W prawym górnym rogu (patrząc od spodu PCB) umiejscowione zostało pojedyncze złącze CrossFire.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Sekcja zasilana została wykonana w schemacie 5+2, gdzie 5 faz przypada dla rdzenia...

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

...a pozostałe dwie dla pamięci. Taką samą płytkę PCB wykorzystuje bliźniaczy model Core Edition, który wyposażony jest w inne chłodzenie.

Układ chłodzenia

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Układ chłodzenia to autorska konstrukcja producenta, która składa się z:

 • głównego bloku (radiator i 4 rurki cieplne zatopione w miedzianej stopie), 
 • metalowego stelaża z termopadami, odbierającego ciepło z kości pamięci i usztywniającego laminat,
 • dwóch płaskich wentylatorów. 

Całość osłonięta jest aluminiową pokrywą.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Ciepło z rdzenia transportowane jest na miedzianą stopę, skąd przenika do rurek cieplnych, które przenoszą je na aluminiowe finy.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Dwa 80-mm wentylatory, zbudowane z 11 półprzezroczystych, plastikowych łopatek, owiewają powietrzem rozbudowany radiator.

Platforma testowa

Wszyst­kie te­sty zo­sta­ły prze­pro­wa­dzo­ne na na­stę­pu­ją­cej plat­for­mie te­sto­wej:

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Kom­pu­ter pra­co­wał pod kon­tro­lą zak­tu­ali­zo­wa­ne­go Win­dows 7 64-bit. Pa­kiet ste­row­ni­ków uży­ty pod­czas te­stów to Ca­ta­lyst 12.6 WHQL.

Pozostałe oprogramowanie użyte w testach:

 • 3DMark 11 v1.02
 • Heaven Benchmark v3.0
 • Adrenaline Crysis 2 Benchmark Tool v1.0.1.13
 • Adrenaline Racing Benchmark Tool v1.0.0.8
 • FurMark v1.10.1
 • GPU-Z v0.64
 • MSI Afterburner v2.2.3
 • Sapphire TriXX v4.3.0

Testy wydajności

Z racji, że od premiery układu minęło już sporo czasu i wszyscy zainteresowani znają już jego wydajność na tle konkurencji, zre­zy­gno­wa­li­śmy z do­głęb­nych i ob­szer­nych te­stów wy­daj­no­ści. Sku­pi­li­śmy się za to na spraw­dze­niu, czy wy­daj­ność po­szcze­gól­nych mo­de­li nie od­bie­ga od pra­wi­dło­wych war­to­ści.

3DMark 11

Na pierw­szy "ogień" po­szedł 3D­Mark 11. Test był uru­cha­mia­ny dwu­krot­nie, a wy­nik na wy­kre­sie to śred­nia z uzy­ska­nych punk­tów. Usta­wie­nia bench­mar­ka by­ły do­myśl­ne, do te­stów wy­bra­li­śmy tryb "Per­for­man­ce".

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Heaven Benchmark 3.0

Ko­lej­nym te­stem syn­te­tycz­nym był, cał­kiem świe­ży na ryn­ku pro­gra­mów te­stu­ją­cych wy­daj­ność kart gra­ficz­nych, bench­mark Uni­gi­ne He­aven. Tu­taj tak­że test prze­pro­wa­dza­ny był dwu­krot­nie, a wy­nik na wy­kre­sie jest śred­nią uzy­ska­nych re­zul­ta­tów. Do te­stów wy­bra­li­śmy usta­wie­nia wy­gła­dza­nia i fil­tro­wa­nia ani­zo­tro­po­we­go na po­zio­me x4 i x8, te­se­la­cję na po­zio­mie "nor­mal" oraz roz­dziel­czość 1680x1050 pik­se­li,a także tryb DX11.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Crysis 2 DX11

Oprócz te­stów stric­te syn­te­tycz­nych, spraw­dzi­li­śmy tak­że wy­daj­ność w grach. Pierw­szą z nich by­ła naj­now­sza od­sło­na dzie­ła fir­my Cry­tek. Do te­stów uży­li­śmy de­dy­ko­wa­ne­go na­rzę­dzia do te­sto­wa­nia wy­daj­no­ści, mia­no­wi­cie Ad­re­na­li­ne Cry­sis 2 Bench­mark To­ol.

Ma­pa na któ­rej prze­pro­wa­dza­ne by­ły te­sty to Downtown. Bench­mark, ko­rzy­stając z pro­ce­du­ry ti­me­de­mo, wy­ko­ny­wał test dwu­krot­nie i zwra­cał wy­nik uśred­nio­ny z dwóch prze­bie­gów. Dla nas naj­waż­niej­sza by­ła śred­nia licz­ba kla­tek na se­kun­dę.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

DiRT 3 DX11

Na­stęp­ną i za­ra­zem ostat­nią grą, ja­ką uży­li­śmy do te­stów, by­ła no­wa od­sło­na po­pu­lar­nej wy­ści­gów­ki stwo­rzo­nej przez stu­dio Co­de­ma­sters. Tym ra­zem rów­nież sko­rzy­sta­li­śmy z de­dy­ko­wa­ne­go na­rzę­dzia do te­sto­wa­nia wy­daj­no­ści - Ad­re­na­li­ne Ra­cing Bench­mark To­ol. Cha­rak­te­ry­zu­je je do­bre od­zwier­cie­dle­nie re­aliów wy­daj­no­ścio­wych pa­nu­ją­cych w grze, a tak­że du­ża po­wta­rzal­ność wy­ni­ków.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Wszystkie wy­ni­ki nie od­bie­ga­ją od ocze­ki­wa­nych i miesz­czą się w gra­ni­cy błę­du po­mia­ro­we­go.

Temperatury i głośność

Kwestię wydajności i głośności chłodzenia będę omawiał osobno dla każdego modelu, więc osoby niecierpliwe zapraszam na następną stronę, gdzie znajdują się wykresy zbiorcze.

Metodologia pomiarów

Wszystkie pomiary były dokonywane na tej samej platformie testowej co testy wydajności. Obudowa była zamknięta i schowana pod biurkiem, tak jak u sporej części użytkowników.

Temperatura w pomieszczeniu wynosiła około 24-25 °C. Odczyt temperatur był wykonywany za pomocą programu GPU-Z. Pomiary przy obciążeniu były wykonywane pod koniec 20 minutowego przebiegu testu stabilności w aplikacji FurMark. Pomiary w spoczynku odbywały się około 10 minut po zakończeniu tego testu.

Pomiary głośności "na ucho", to subiektywne wrażenie głośności, oceniane przez recenzenta. Odbywały się one w nocy, bez hałasu pochodzącego ze źródeł zewnętrznych.

ASUS DirectCU II V2

Produkt ASUSa cechuje całkiem przyzwoity poziom głośności. W spoczynku wentylatory obracały się z prędkością 1150 RPM (30%), w grze 2400 RPM (56%), a w FurMarku już 3150 RPM (81%). Po podkręceniu wentylatory rozkręcały się do 2450 RPM (58%) w grze oraz do 3350 RPM (100%) w Furmarku.

Gigabyte OC Edition

Sprawa z kartą Gigabyte'a ma się trochę inaczej. Producent bardzo agresywnie ustawił wentylatory, przez co generują sporo hałasu, choć za to temperatury są bardzo niskie. W spoczynku mamy 40%, w grze 60%, a w Furmarku 68%. Wystarczy jednak poświęcić chwilę na ręczne ustawienie wentylatora, by kosztem nieznacznego wzrostu temperatur solidnie obniżyć głośność - w spoczynku 20%, w grze 40%, a w Furmarku 50%:

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Należy mieć to na uwadze podczas oglądania wykresów na następnej stronie, bowiem wszystkie karty testowaliśmy na ustawieniach fabrycznych, gdzie Gigabyte odstaje nieco od konkurencji.

Po podkręceniu wartości te wzrastają do 61% i 75% dla zwykłego OC oraz 64% i 87% po podniesieniu napięcia.

Sapphire Flex

Obie karty Sapphire posiadają takie samo chłodzenie, lecz mają inaczej ustawione tryby pracy wentylatorów. We Flexie w spoczynku kręcą się z prędkością 1160 RPM (20%), w grze 2000 RPM (49%), a w Furmarku 2550 RPM (63%). Po podkręceniu dwie ostatnie wartości wzrastają do 2100 RPM (51%) i 2850 RPM (73%).

Sapphire OC Edition

Drugi produkt Sapphire w spoczynku osiąga 1100 RPM (20%), w grze 1900 RPM (45%), natomiast w Furmarku 2500 RPM (60%). Na ustawieniach podkręconych wentylatory rozkręcają się do 2100 RPM (47%) i 2700 RPM (65%) oraz po podniesieniu napięcia do 2400 RPM (58%) i 3000 RPM (75%).

Vertex3D X-Edition

Karta Vetrexa również jest nieco zbyt agresywnie ustawiona. W spoczynku jej wentylator rozkręca się do 1200 RPM (20%), w grze do 3250 RPM (80%), a w FurMarku do 3575 RPM (91%). Wystarczy jednak "skręcić" obroty w grze do 2000 RPM (40%), by kosztem akceptowalnego wzrostu temperatury ulżyć trochę uszom.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Po podkręceniu wartości wzrastają odpowiednio do 3300 RPM (81%) i 3700 RPM (100%).

XFX Core Editon

Pierwsza konstrukcja XFX wyposażona jest w jeden wentylator, który w spoczynku kręci się z prędkością 950 RPM (20%), lecz w grze już 4200 RPM (73%), a w FurMarku 4600 RPM (100%). Po podkręceniu obie wartości osiągają maksymalne 4600 RPM.

XFX Double Dispation

Ostatnia testowana przez nas karta posiada dwa wentylatory kręcące się w spoczynku z prędkością 1000 RPM (20%), w grze 2700 RPM (50%), a w FurMarku 3750 RPM (73%). Po podkręceniu wartości te wzrastają do 2900 RPM (54%) oraz 4300 RPM (100%).

Temperatury i głośność - cd.

Wykresy głośności

Zastosowana na poglądowych wykresach głośności skala jest siedmiostopniowa otwarta, co oznacza, że jeśli trafią się głośniejsze karty, to zostanie ona adekwatnie rozszerzona. Mała legenda do tej skali:

1) Niesłyszalnie, bezszelestnie, brak hałasu pochodzącego od testowanego podzespołu.

2) Niewielki szelest po zbliżeniu się do obudowy, na stanowisku niesłyszalna.

3) Słyszalny, delikatny szum, nie przeszkadzający, ani nie odwracający uwagi.

4) Hałas wyraźnie słyszalny, nie tylko szum, ale także i "wycie", niezbyt przeszkadzający.

5) Dobrze słyszalne "wycie" i szum, zagłusza inne wentylatory, może denerwować współlokatorów/domowników.

6) Duży szum połączony z wyciem, na stanowisku słyszalny mimo założonych, wyłączonych słuchawek nausznych zamkniętych. Dokuczliwy, przeszkadzający w pracy oraz w korzystaniu z zestawu głośnikowego.

7) Ktoś wsadził do obudowy małą suszarkę do włosów! ;-)

Spoczynek

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Temperatury w spoczynku są w normie, jednie ciut cieplejsza jest jednowentylatorowa karta XFX Core.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Wszystkie karty są praktycznie niesłyszalnie, jedynie Gigabyte'a można było usłyszeć po zbliżeniu ucha do obudowy.

Obciążenie

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Przy obciążeniu sytuacja wygląda już nieco ciekawiej. Prym wiedzie Gigabyte, zaraz za nim Flex, potem druga Sapphire oraz Vertex. Stawkę zamykają produkty XFX z dość wysokimi temperaturami.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Po spojrzeniu na wykres głośności okazuje się, że niskie temperatury Gigabyte'a zostały okupione sporym hałasem, tak jak w przypadku Vertexa. XFX Core okazał się bardzo głośny, a zarazem miał bardzo wysokie temperatury, co świadczy o zastosowaniu bardzo słabego chłodzenia.

Pozostałe modele cechuje dobra kultura pracy podczas grania, zaś przy maksymalnym obciążeniu wszystkie wykazują podobny i zarazem dość wysoki poziom głośności.

Zużycie energii

Z braku odpowiedniego sprzętu i możliwości, pomiary zużycia energii nie mogły dotyczyć jedynie karty graficznej. Z tego powodu zdecydowaliśmy się mierzyć zużycie energii przez całą platformę testową, która była jednakowa dla każdego testowanego modelu.

Do pomiarów użyliśmy watomierza o zakresie tolerancji ± 3% mierzonej wartości, ± 2 W. Napięcie w sieci wynosiło 229-230 V przy częstotliwości 50 Hz. Pomiar odnosił się do całej jednostki centralnej.

Obciążenie generowane było poprzez test stabilności programu FurMark. Nie obchodziła nas maksymalna zanotowana wartość, bowiem w większości (>90%) czasu oscylował on w wąskim zakresie i raz na jakiś czas spadał lub rósł na moment o kilka(naście) watów. Przyjętą przez nas wartość można uznać za dominantę, bowiem występowała ona przez niemal ¾ czasu trwania pomiarów.

W spoczynku nie było żadnego obciążenia, wyświetlany był jedynie pulpit, w tle pracował firewall, antywirus, itp. Tutaj zużycie energii było stabilne, wahało się o maksymalnie 1-2 W. Również ignorowaliśmy te wahania i jako wartość właściwą przyjęliśmy dominantę.

Zużycie energii w grach symulowaliśmy za pomocą benchmarka Heaven 3.0 w trybie pętli (ustawienia: 1024x768 (okno), AAx0, AFx8, DX11, poziom teselacji moderate). Tutaj odczyt miał już spore wahania, a zanotowana wartość to średnia "na oko" wartości wyświetlających się na watomierzu w ciągu minuty trwania testu.

Tyle teorii, przejdźmy więc do wyników pomiarów. Wykresy prezentują wartości bez uwzględnienia niepewności pomiarowej, więc należy wziąć poprawkę na dokładność miernika przy wyciąganiu wniosków.

Spoczynek

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Różnice w zużyciu energii elektrycznej są bardzo niewielkie i wynikają raczej z błędu pomiarowego, niż z jakości elementów elektroniczych wykorzystanych do budowy sekcji zasilania.

Obciążenie

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Przy obciążeniu stawka nam się znacznie bardziej rozjechała. Konkurencję zdeklasowała karta Gigabyte'a. "20W dalej" uplasowały się konstrukcje Vertex, Sapphire, ASUS oraz XFX Core. Stawkę zamyka Double Dispation od XFX z wynikiem ok. 20W gorszym od reszty!

Podkręcanie

Najsampierw należy wyjaśnić sposób przeprowadzania testów podatności na podkręcanie. Ustalone przez nas wartości maksymalne, tak na prawdę nie są zupełnie maksymalne. Są to rezultaty (uzyskane przy pomocy dostępnych narzędzi do zmieniania parametrów pracy karty) całkowicie stabilne podczas 20-minutowego testu stabilności w benchmarku Unigine Heaven. Na osiągniętych ustawieniach przeprowadziliśmy również w pełni stabilne testy z naszej procedury.

Jak jednak wiadomo, stabilność jest pojęciem względnym i może się okazać, że w innej grze (np. Battlefield 3) te ustawienia mogą powodować problemy, jak i również, że np. w 3DMarku 06 będzie można podnieść taktowania o dodatkowe kilkanaście/kilkadziesiąt MHz i dalej będzie zachowana stabilność.

Również osoby, które zdecydują się zakupić któryś z tych modeli, mogą osiągnąć lepsze rezultaty, bowiem testowane przez nas egzemplarze to sample testowe, które przeszły przez ręce wielu redakcji i mogą być "zmęczone" pracą na podkręconych ustawieniach.

W dwóch przypadkach przeprowadziliśmy testy po podkręceniu z podniesieniem napięcia zasilającego rdzeń do 1,3 V - w innych przypadkach nie było to możliwe lub nie przynosiło żadnych wymiernych korzyści. Zostały one oznaczone w dalszej części jako "vOC".

Tyle teorii, czas zobaczyć jaki potencjał podkręcania skrywały poszczególne modele.

Tabela zbiorcza

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Testy wydajności po podkręceniu

Znając już potencjał podkręcania każdego modelu, przejdźmy do wykresów obrazujących wzrost wydajności po podkręceniu. Testy wykonaliśmy w benchmarkach 3DMark 11 i Unigine Heaven oraz w grach Crysis 2 (DX11) i DiRT 3 (DX11). Metodologia testów opisana została już wcześniej, przy podstawowych testach wydajności.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Różnice w wydajności są całkiem spore. Wzrost został zaobserwowany w każdym przypadku. W zależności od karty, osiągne były różne wartości – przeważnie jest to ok. 10% różnica, jednak w przypadku XFX Core wzrost taktowania o 20% spowodował wzrost wydajności o 16,5%. Ważne jest więc to, że nie są to tzw. "puste megaherce", jak czasami się zdarza, gdy kartę blokuje np. zbyt wąska szyna pamięci.

Summa summarum – dodatkowe kilkanaście % wydajności "piechotą nie chodzi", więc naprawdę warto poddawać kartę podkręcaniu. Oczywiście z umiarem i najlepiej bez manipulacji przy napięciu zasilania rdzenia, bo wtedy może nas zdziwić rachunek za prąd (vide karta Gigabyte i +100 W).

Podkręcanie - cd.

Oczywiście nie ma róży bez kolców - każdemu podkręcaniu towarzyszy zwiększone zużycie energii, a w związku z tym wyższe temperatury i bardzo często również większa głośność. Przekonajmy się ile "kosztuje" podniesienie taktowania testowanych kart.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Zużycie energii w typowych zastosowaniach, jakimi są gry, wzrosło nieznacznie - średnio o ok. 15 W, w zależności od przyrostu taktowania. Aż 30 W więcej potrzebowała karta XFX Core, lecz było to spowodowane 20% wzrostem jej taktowania.

Jednak przy maksymalnym obciążeniu w FurMarku wzrost poboru prądu okazał się bardzo duży - w skrajnym wypadku, czyli na karcie Gigabyte po podniesieniu napięcia, różnica pomiędzy ustawieniami podkręconymi a standardowymi wyniosła ok. 100 W!

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

W przypadku głośności mamy ciekawszą sytuację. W grach najlepiej spisywał się ASUS, XFX Double Dispation oraz karty Sapphire. Nieco gorzej wypadła konstrukcja Gigabyte, a na samym końcu stawki znalazła się XFX Core, która była niesamowicie głośna zarówno w grach, jak i w Furmarku.

A skoro już o szczytowym obciążeniu mowa, to wszystkie karty (za wyjątkiem Sapphire OC Edition) były bardzo głośne, lecz jest to test stricte teoretyczny, chyba że ktoś jest fanem benchmarków i lubi codziennie puścić "włochatego obwarzanka" na kilka godzin, wtedy może to być dla niego problem ;-)

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Temperatury w grach podniosły się zaledwie o kilka °C, natomiast testu w Furmarku nie wytrzymały produkty XFX - temperatura przekroczyła u nich 100 °C i następował samoczynny restart. Pozostałe karty nie osiągnęły tak wysokich temperatur, jedynie Vertex zbliżył się trochę do tego niebezpiecznego pułapu.

Summa summarum – dodatkowe kilkanaście % wydajności "piechotą nie chodzi", więc na prawdę warto poddawać kartę podkręcaniu. Oczywiście z umiarem i najlepiej bez manipulacji przy napięciu zasilania rdzenia, bo wtedy może nas zdziwić rachunek za prąd (vide karta Gigabyte i +100W).

Podsumowanie

Po licznych testach i porównaniach, przyszedł czas na podsumowanie naszych zmagań.

Gigabyte Radeon HD7870 2GB OC Edition

Najlepszym z testowanych produktów okazała konstrukcja Gigabyte'a. Za niewielką cenę otrzymujemy produkt ze świetnym układem chłodzenia (po drobnych ręcznych regulacjach) oraz fabrycznym podkręceniem. Jedynie osoby wyciskające "siódme poty" z kart graficznych mogą czuć się zawiedzone, bowiem w tej materii karta Gigabyte najzwyczajniej nie bryluje. Lecz właśnie za połączenie tych trzech cech przyznajemy produktowi naszą rekomendację.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

ASUS Radeon HD7870 2GB DirectCU II V2

Na wyróżnienie zasługuje również konstrukcja firmy ASUS. Oferuje ona bardzo dobry układ chłodzenia, fabryczny overclocking oraz całkiem spore możliwości dalszego podkręcania. Jedynym minusem jest o ok. 100 zł wyższa cena niż za produkt Gigabyte, dlatego nie mogliśmy przyznać jej rekomendacji, a jedynie wyróżnienie.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Sapphire Radeon HD7870 2GB OC Edition

Oprócz wymienionych wyżej modeli, warta uwagi jest także konstrukcja Sapphire OC Edition. Cechuje ją fabryczny overclocking, świetna podatność na podkręcanie oraz przyzwoity układ chłodzenia, który co prawda zapewnia niskie temperatury, lecz odbywa to się kosztem zwiększonej głośności. Jednak w połączeniu z przyzwoitą ceną oraz bogatym wyposażeniem, produkt ten zasługuje na nasze wyróżenienia.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Pozostałe modele mają większe lub mniejsze wady, które uniemożliwiły nam przyznanie wyróżnień. Szczegółowa prezentacja ocen poszczególnych konstrukcji znajduje się na następnej stronie.

Ocena

ASUS Radeon HD7870 2GB DirectCU II V2

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...
*cena za bliźniaczy model niepodkręcony fabrycznie

Gigabyte Radeon HD7870 2GB OC Edition

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Sapphire HD7870 2GB FleX

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Sapphire Radeon HD7870 2GB OC Edition

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...
*cena za bliźniaczy model niepodkręcony fabrycznie - testowany produkt jest niedostępny w sklepach

Vertex3D HD7870 2GB X-Edition

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

XFX Radeon HD7870 2GB Core Editon

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

XFX Radeon HD7870 2GB Double Dispation

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

 • Chieftec
 • Cenowarka.pl
 • Asus
 • Aquatuning.pl
 • Enermax
 • BenQ
 • Seagate
 • XFX
 • Intel Corporation
 • Gigabyte
 • Cooler Master
 • Zotac